Как повысить продуктивность за один день в неделю? Читайте в партнёрской публикации в блоге Krouglov on stage Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè | Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ëèäåð

Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè
Ðàíåå ïðîñìîòðåííûå ñòðàíèöû

Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ (àêòèâîâ), ïåðåäàííûõ â äîâåðèòåëüíîå óïðàâëåíèå Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «Ëèäåð», òûñ. ðóáëåé

Äàòà Ñóììà
Íà 31.03.2020 491 219 479
Íà 31.12.2019 494 580 067
Íà 30.09.2019 495 881 147
Íà 30.06.2019 489 174 938
Íà 31.03.2019 482 083 199
Íà 31.12.2018 474 962 945
Íà 30.09.2018 462 741 575
Íà 30.06.2018 450 398 574
Íà 31.03.2018 447 532 852
Íà 31.12.2017 437 974 114
Íà 30.09.2017 451 934 469
Íà 30.06.2017 421 273 001
Íà 31.03.2017 400 151 424
Íà 31.12.2016 423 137 925
Íà 30.09.2016 407 184 127
Íà 30.06.2016 399 182 099
Íà 31.03.2016 395 296 722
Íà 31.12.2015 377 726 376
Íà 30.09.2015 391 364 370
Íà 30.06.2015 442 408 629
Íà 31.03.2015 436 000 496
Íà 31.12.2014 439 292 059
Íà 30.09.2014 445 253 122
Íà 30.06.2014 445 741 831

Àðõèâ. Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ

Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ÇÀÎ «Ëèäåð», òûñ. ðóáëåé

Äàòà Ðàñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ Îïóáëèêîâàíî Äîñòóïíî äî
Íà 30.04.2020 10 957 390 29.05.2020 29.05.2023 
Íà 31.03.2020 11 105 403 30.04.2020 30.04.2023 
Íà 29.02.2020 11 223 439 26.03.2020 26.03.2023 
Íà 31.01.2020 10 636 546 02.03.2020 02.03.2023 
Íà 31.12.2019 10 039 162 Óòî÷íåíèå îò 12.02.2020 12.02.2023 
Íà 31.12.2019 9 992 687 30.01.2020 30.01.2023 
Íà 30.11.2019 10 455 174 30.12.2019 30.12.2022 
Íà 31.10.2019 8 622 380 29.11.2019 29.11.2022 
Íà 30.09.2019 8 373 415 30.10.2019 30.10.2022 
Íà 31.08.2019 7 760 728 30.09.2019 30.09.2022 
Íà 31.07.2019 7988709 30.08.2019 31.08.2022 
Íà 30.06.2019 7538585 30.07.2019 30.07.2022 
Íà 31.05.2019 7953085 28.06.2019 28.06.2022 
Íà 30.04.2019 8055539 30.05.2019 30.05.2022 
Íà 31.03.2019 8558031 30.04.2019 30.04.2022 
Íà 28.02.2019 7962177 29.03.2019 29.03.2022 
Íà 31.01.2019 7848706 Óòî÷íåíèå îò 06.03.2019 06.03.2022 
Íà 31.01.2019 8076808 28.02.2019 28.02.2022 
Íà 31.12.2018 8207051 Óòî÷íåíèå îò 28.02.2019 28.02.2022 
Íà 31.12.2018 8199378 30.01.2019 30.01.2022 
Íà 30.11.2018 7604538 29.12.2018 29.12.2021 
Íà 31.10.2018 7362724 30.11.2018 30.11.2021 
Íà 30.09.2018 7827155 30.10.2018 30.10.2021 
Íà 31.08.2018 6609788 28.09.2018 28.09.2021 
Íà 31.07.2018 6595243 30.08.2018 30.08.2021 
Íà 30.06.2018 5433170 30.07.2018 30.07.2021 
Íà 31.05.2018 5431270 29.06.2018 29.06.2021 
Íà 30.04.2018 5694270 30.05.2018 30.05.2021 
Íà 31.03.2018 7870449 28.04.2018 28.04.2021 
Íà 28.02.2018 7103945 Óòî÷íåíèå îò 20.04.2018 20.04.2021 
Íà 28.02.2018 7112294 30.03.2018 30.03.2021 
Íà 31.01.2018 6846644 Óòî÷íåíèå îò 20.04.2018 20.04.2021 
Íà 31.01.2018 6780042 28.02.2018 28.02.2021 
Íà 31.12.2017 7320665 Óòî÷íåíèå îò 12.03.2018 12.03.2021 
Íà 31.12.2017 7475075 30.01.2018 12.03.2021 
Íà 30.11.2017 6669784 28.12.2017 28.12.2020 
Íà 31.10.2017 6622313 30.11.2017 30.11.2020 
Íà 30.09.2017 6866559 30.10.2017 30.10.2020 
Íà 31.08.2017 6717841 29.09.2017 29.09.2020 
Íà 31.07.2017 7036556 31.08.2017 31.08.2020 
Íà 30.06.2017 7380519 31.07.2017 31.07.2020 
Íà 31.05.2017 7231810 30.06.2017 30.06.2020 
íà 31.03.2017 8764796 28.04.2017 28.04.2020 
íà 28.02.2017 8781471 30.03.2017 30.03.2020 
íà 31.01.2017 6162455 Óòî÷íåíèå îò 17.03.2017
17.03.2020 
íà 31.01.2017 6250993 28.02.2017 28.02.2020 
íà 31.12.2016 6194164 Óòî÷íåíèå îò 17.03.2017 17.03.2020 
íà 31.12.2016 6229626 30.01.2017 30.01.2020 
íà 30.11.2016 6182081 29.12.2016 29.12.2019 
íà 31.10.2016 6210380 29.11.2016 29.11.2019 
íà 30.04.2016 8732167 30.05.2016 30.05.2019 
Íà 31.01.2016 8676718 29.02.2016 28.02.2019 

Àðõèâ. Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà

Ãîäîâàÿ êîíñîëèäèðîâàííàÿ îò÷åòíîñòü ïî ÌÑÔÎ

Îò÷åòíîñòü çà 2019 ãîä
Êîíñîëèäèðîâàííàÿ ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü Ãðóïïû ÇÀÎ «Ëèäåð» ïî ÌÑÔÎ Îïóáëèêîâàíî: 23.04.2020
Äîñòóïíî äî: 23.04.2023

Îò÷åòíîñòü çà 2018 ãîä
Êîíñîëèäèðîâàííàÿ ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü Ãðóïïû ÇÀÎ «Ëèäåð» ïî ÌÑÔÎ Îïóáëèêîâàíî: 24.04.2019
Äîñòóïíî äî: 24.04.2022

Îò÷åòíîñòü çà 2017 ãîä
Êîíñîëèäèðîâàííàÿ ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü Ãðóïïû ÇÀÎ «Ëèäåð» ïî ÌÑÔÎ Îïóáëèêîâàíî: 27.04.2018
Äîñòóïíî äî: 27.04.2021

Áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü

Îò÷åòíîñòü çà 2020 ãîä 1 êâàðòàë
Áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü Îïóáëèêîâàíî: 28.04.2020
Äîñòóïíî äî: 28.04.2021

Îò÷åòíîñòü çà 2019 ãîä 1 êâàðòàë 1-å ïîëóãîäèå 9 ìåñ. ãîä
Áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü Îïóáëèêîâàíî: 29.04.2019
Äîñòóïíî äî: 29.04.2020
Îïóáëèêîâàíî: 30.07.2019
Äîñòóïíî äî: 30.07.2020
Îïóáëèêîâàíî: 25.10.2019
Äîñòóïíî äî: 25.10.2020
Îïóáëèêîâàíî: 27.03.2020
Äîñòóïíî äî: 27.03.2021
Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Îïóáëèêîâàíî: 27.03.2020
Äîñòóïíî äî: 27.03.2021

Îò÷åòíîñòü çà 2018 ãîä 1 êâàðòàë 1-å ïîëóãîäèå 9 ìåñ. ãîä
Áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü Îïóáëèêîâàíî: 17.05.2018
Äîñòóïíî äî: 17.05.2019
Îïóáëèêîâàíî: 30.07.2018
Äîñòóïíî äî: 30.07.2019
Îïóáëèêîâàíî: 30.10.2018
Äîñòóïíî äî: 30.10.2019
Îïóáëèêîâàíî: 26.03.2019
Äîñòóïíî äî: 26.03.2020
Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Îïóáëèêîâàíî: 26.03.2019
Äîñòóïíî äî: 26.03.2020

Àðõèâ. Îò÷åòíîñòü