Партнёр сервиса – проект «Современное искусство от €100»
Скидка 10% на арт-объекты художника Colonel Royce при подписке на рассылку!
Ýêîíîìèêà - Íîâîñòè Èíòåðôàêñ
ÕðîíèêàÍîâîå ïðàâèòåëüñòâîÎáíîâëåíî â 13:32
61,5333
-0,0361
68,5358
-0,1202
ÌÁ Âàëþòà
EURRUB_UTS 68,15-0,7317.01 14:59
EURTOM_UTS 68,26-0,4117.01 23:49
USDRUB_UTS 61,47-0,1917.01 17:45
USDTOM_UTS 61,56-0,1117.01 23:49
Íàëè÷íàÿ âàëþòà
ÏîêóïêàÏðîäàæàÄàòà
EUR 67,73-0,3869,32-0,3117.01
USD 60,87-0,1162,39-0,1317.01
LKOH 6 685+1,44%17.01 18:50
RTKM 86,9+1,18%17.01 18:50
SBER 262,5+1,94%17.01 18:50
SIBN 467,75+0,49%17.01 18:50
SNGS 53,775+1,33%17.01 18:50
GAZP 255,39+0,44%17.01 18:50
GMKN 21 524+2,99%17.01 18:50
ROSN 485,15+0,87%17.01 18:50
VTBR 0,048035+0,44%17.01 18:50
Àëþìèíèé 1 796-17.01
Çîëîòî 1 561,5+0,41%17.01
Ìåäü 386 750+4,41%17.01
Íåôòü (Brent ñìåñü) 64,69+0,2%17.01
Íåôòü (Crude ñìåñü) 58,45-0,12%17.01
Íèêåëü 13 735-1,33%17.01
Ïàëëàäèé 2 308,7+4,35%17.01
Ïëàòèíà 1 020,1+1,04%17.01
Ñåðåáðî 18,02+0,11%17.01
Öèíê 2 420+1,74%17.01
ÄÒ Çèìíåå49 434-1,18%17.01
ÄÒ Ìåæñåçîí.46 171-0,58%17.01
Êîìïîçèòíûé èíä.2 006,24+0,02%17.01
Ìàçóò11 756+3,03%17.01
Ïðåìèóì-9548 523+0,86%17.01
Ðåãóëÿð-9246 253+0,47%17.01
ÒÑ (ÐÒ)45 633+0,09%17.01
Íåôòü Urals 59,65+1,27%17.01
17.01 18:50
3 196,88
+1,26%
17.01 18:50
5 626,17
+1,48%
17.01 18:50
1 637,75
+1,55%

Ýêîíîìèêà

Çàãðóçèòü åùå íîâîñòè
ÄàòàÂûáðàòü äàòó

Ôîòîãàëåðåè

Ïîäïèñêà
Õî÷ó ïîëó÷àòü íîâîñòè:
Ââåäèòå êîä ñ êàðòèíêè:
Îáíîâèòü êîä