Четыре стадии, которые преследуют нас везде: в бизнесе, карьере, проектах и запуске продуктов. Читайте в партнёрском материале в блоге Krouglov on stage Êîðîíàâèðóñ — ïîñëåäíèå íîâîñòè - Ãàçåòà.Ru | Ñþæåòû

Êîðîíàâèðóñ — ïîñëåäíèå íîâîñòè

Âñå ÷òî íóæíî çíàòü î êîðîíàâèðóñå COVID-19 èç Êèòàÿ è åãî ðàñïðîñòðàíåíèè ïî âñåìó ìèðó
Íîâîñòè
'); g_Gazeta_AdFree .then(function(isAdFree) { if(!isAdFree) { (function(){ var cont = document.getElementById("b_24smi_2020"); function colorBrightness(color){ if(!color.match(/^\d{0,3}[,]\d{0,3}[,]\d{0,3}$/)){ return undefined; } let [r,g,b] = color.split(','); let brightness = 0.299*r + 0.587*g + 0.114*b; return brightness > 160; } fetch('https://data.24smi.net/informer?object=13202&output=json') .then( function ( response ) { if ( response.ok) { return response.json(); } else { throw ( 'err at loadind script https://data.24smi.net/informer?object=13043&output=json' ); } }) .then( function ( json ) { var news = json.news; var html = '
\ \
'; html += '
'; for (let i = 0; i \
\
\ \
\
'+news[i].title+'
\
'+news[i].cat+'
\ \ '; } html += '
'; // close div.b_24smi_2020-content cont.innerHTML = html; }) })(); } else { $('#b_24smi_2020').hide(); } }); exchangeCounter("i2020_desktop_article_24smi_rightcol", "#b_24smi_2020");
'; if(count % 100 20){ if (count % 10 == 1){ word = '
'+count+'
';} if (count % 10 > 1 && count % 10
'+count+'
'; } }else{ word = '
'; } document.querySelector('rambler-comments-count[xid="'+xid+'"]').innerHTML = word; } function rambler_update () { // 222 var array_tr=document.getElementsByTagName('rambler-comments-count'); var array_eTc = []; for(var i=0; i 0){ var url = "https://c-champ.rambler.ru/api/app/3/comments-count"; for(var i = 0; i 0 ? '&' : '?'; url += x + 'xid=' + array_eTc[i].attributes['xid'].value; } $.ajax({ url: url }) .done(function(data){ for( key in data.xids){ change_word(data.xids[key], key); } }) } setTimeout(function(){ if($('rambler-comments-count div.empty_comment')){ clean_mm_addition(); } }, 100); } rambler_update ();