Четыре стадии, которые преследуют нас везде: в бизнесе, карьере, проектах и запуске продуктов. Читайте в партнёрском материале в блоге Krouglov on stage Íîâîñòè ÷åìïèîíàòà Àíãëèè ïî ôóòáîëó - Ãàçåòà.Ru
îíëàéí-òàáëî
Â÷åðà
Ñåãîäíÿ
Ðàçâåðíóòü
1328081
'); g_Gazeta_AdFree .then(function(isAdFree) { if(!isAdFree) { (function(){ var cont = document.getElementById("b_24smi_2020"); function colorBrightness(color){ if(!color.match(/^\d{0,3}[,]\d{0,3}[,]\d{0,3}$/)){ return undefined; } let [r,g,b] = color.split(','); let brightness = 0.299*r + 0.587*g + 0.114*b; return brightness > 160; } fetch('https://data.24smi.net/informer?object=13202&output=json') .then( function ( response ) { if ( response.ok) { return response.json(); } else { throw ( 'err at loadind script https://data.24smi.net/informer?object=13043&output=json' ); } }) .then( function ( json ) { var news = json.news; var html = '
\ \
'; html += '
'; for (let i = 0; i \
\
\ \
\
'+news[i].title+'
\
'+news[i].cat+'
\ \ '; } html += '
'; // close div.b_24smi_2020-content cont.innerHTML = html; }) })(); } else { $('#b_24smi_2020').hide(); } }); exchangeCounter("i2020_desktop_article_24smi_rightcol", "#b_24smi_2020");
1
Ëèâåðïóëü
29
82
2
Ìàí÷åñòåð Ñèòè
28
57
3
Ëåñòåð Ñèòè
29
53
4
×åëñè
29
48
5
Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä
29
45
6
Âóëâåðõýìïòîí
29
43
7
Øåôôèëä Þíàéòåä
28
43
8
Òîòòåíõýì Õîòñïóð
29
41
9
Àðñåíàë
28
40
10
Á¸ðíëè
29
39
11
Êðèñòàë Ïýëàñ
29
39
12
Ýâåðòîí
29
37
13
Íüþêàñë Þíàéòåä
29
35
14
Ñàóòãåìïòîí
29
34
15
Áðàéòîí ýíä Õîóâ Àëüáèîí
29
29
16
Âåñò Õýì Þíàéòåä
29
27