Photos
Videos
РІЗДВЯНИЙ ВЕРТЕП ЗАВІТАВ ДО ЦНАП У М.ЛИСИЧАНСЬКУ
15
ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ ТА ВЕСЕЛИХ СВЯТ!
26
3
Соціальний відеоролик щодо профілактики та захисту дітей від шантажу в цифровому просторі
3
Posts
Image may contain: text
Офіс протидії рейдерству

Як ви яхту назвете, так вона і попливе❗️ Ця «капітанська» мудрість із мультфільму, знайомого багатьом із дитинства, вже давно стала крилатим висловом — девізом ...не тільки для судноплавства, але й багатьох інших сфер.

Із вибору професійного імені починається будь-яка господарська, громадська чи політична діяльність. Створити назву, яка б стала впізнаваним брендом, мрія багатьох. Утім, обираючи найменування, потрібно орієнтуватися не лише на оригінальність і креативність назви, а й на нормативні правила.

Публікуємо чергову пам’ятку від експертів Офісу протидії рейдерству Мін’юсту про загальні вимоги до найменування юридичної особи, які встановлені в профільному законі — «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»👇👇👇

⚠️Пам’ятайте, що у найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:

Повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, — у найменуваннях юридичних осіб приватного права.

Із переліком повних та скорочених історичних державних найменувань, які забороняється використовувати у найменуваннях юридичних осіб приватного права, можна ознайомитися за цим посиланням 👉https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2016-%D1%80#n7

Символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

‼️Зверніть увагу, що вимоги до написання ✍️найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, містяться тут👉 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12#n15
#OfficeAgainstRaiders

See More
As you call the yacht, so it will swim ❗️ This ′′ captain ′′ wisdom from a cartoon familiar to many since childhood has long become a winged saying - a motto not only for shipwreck, but also many other spheres. Any economic, public or political activity begins with choosing a professional name. To create a name that would become a recognizable brand, the dream of many. However, choosing naming, you need to navigate not only the originality and creativity of the name, but also the regulatory rules. We publish another memory from the experts of the Office of Combating Raiderstvo of the Ministry of Justice about the general requirements for the name of a legal entity established in the profile law - ′′ On state registration of legal entities, individuals - entrepreneurs and public formations ′′ ⚠️ Remember that in the name of legal entities it is prohibited to use: ❌ The full or abbreviation of state authorities or local governments, or derived from these names, or historical state names, the list of which is established by the Cabinet of Ministers of Ukraine, is in the names of private law legal entities. For the list of full and abbreviated historical state names prohibited to use in the names of private law legal entities, read this link 👉 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/479-2016-%D1%80#n7 ❌ The symbolism of communist and / or national-socialist (Nazi) totalitarian regimes, the prohibition of the use of which is established by the Law of Ukraine ′′ Condemning Communist and National-Socialist (Nazi) Totalitarian Regimes in Ukraine and banning the propaganda of their symbolism ". ❌ Terms, acronyms, derivatives, prohibiting the use of which is provided by law. !!️ Note that the requirements for writing ✍️ naming a legal entity, its separated unit, public formation that has no legal entity except the union organization are available here 👉 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0367-12#n15 #OfficeAgainstRaiders
Translated