Vilkår for iWork på nettet

1. Godtakelse av vilkårene

De følgende tjenestevilkårene («tjenestevilkår») er mellom deg og Apple Inc. («Apple») og utgjør en juridisk avtale som styrer din bruk av iWork på nettet-tjenesten og -nettstedene (kalles samlet «tjenesten»).

VED Å KLIKKE PÅ «ENIG» ELLER VED Å ÅPNE ELLER BRUKE TJENESTEN SAMTYKKER DU I DISSE TJENESTEVILKÅRENE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I TJENESTEVILKÅRENE, MÅ DU IKKE KLIKKE PÅ «ENIG» ELLER ÅPNE ELLER BRUKE TJENESTEN.

For å få tilgang til og bruke tjenesten må du være: a) gammel nok til å lovlig kunne inngå en bindende kontrakt med Apple, og b) ikke en person som ifølge amerikansk (USA) lovgivning eller annen anvendbar jurisdiksjon, inkludert landet du bor i og landet du bruker tjenesten fra, er utestengt fra å kunne bruke tjenesten. Ved å godta disse tjenestevilkårene erkjenner du at du forstår og godtar dette.

Apple kan oppdatere eller endre disse tjenestevilkårene når som helst og anbefaler at du kontrollerer tjenestevilkårene med jevne mellomrom. Du forstår og godtar at du ved å fortsette å bruke tjenesten etter at tjenestevilkårene er endret, godtar de endrede tjenestevilkårene.

2. Bruk og begrensninger

Du gis, underlagt disse tjenestevilkårene, rettighet til å ha tilgang til og til å bruke tjenesten, som kan tillate at du kan bruke bestemte Internett-tjenester og nettsteder for å samarbeide med andre i sanntid om Pages-, Numbers- og Keynote-dokumenter («iWork-dokumenter») som lagres hos støttede tredjepartstjenester for skylagring. Tjenesten kan også tillate at du kan forhåndsvise, redigere og opprette nye iWork-dokumenter på Internett hos slike støttede tredjepartstjenester for skylagring.

I den grad du velger å bruke tilgangen til og å bruke tjenesten, gjør du det på eget initiativ og samtykker i å bruke tjenesten i henhold til disse tjenestevilkårene og at du står som ansvarlig for etterlevelse av gjeldende lover, inkludert lokale lover i landet eller området der du bor, eller der du bruker tjenesten. Det kan være at hele eller deler av tjenesten eller tjenestens funksjoner ikke er tilgjengelig på alle språk eller i alle land, og Apple garanterer ikke for at hele eller deler av tjenesten eller tjenestens funksjoner er egnet eller tilgjengelig for bruk på et bestemt sted.

Apple forbeholder seg retten til å endre eller stoppe tjenesten (eller en hvilken som helst del av tjenesten), enten midlertidig eller permanent, når som helst eller av og til, med eller uten forhåndsvarsel til deg. Apple kan varsle om slike endringer ved å legge ut varsel på webstedet sitt og/eller sende ut varsel via tjenesten, uten at dette vil begrense det forannevnte. Du godtar at Apple ikke er ansvarlig for følger et opphør av eller endringer i tjenesten kan ha, verken for deg eller eventuelle tredjeparter. Du samtykker i at Apple ikke har noen uttrykt eller innforstått plikt til å levere, eller å fortsette å levere, tjenesten eller noen del av tjenesten, nå eller i framtiden. Apple forbeholder seg retten til å endre eller innføre begrensinger på bruk av tjenesten når som helst, uten at det medfører at Apple må varsle deg.

Du godtar at du ikke skal reprodusere, kopiere, duplisere, selge, videreselge, leie ut eller bytte bort tjenesten (eller en eller flere deler av tjenesten) til noe formål.

3. Apples retningslinjer angående personvern

Informasjonen din vil alltid være underlagt Apples retningslinjer for personvern, som kan leses på: https://www.apple.com/legal/privacy/.

4. Innhold og din opptreden

«Innhold» betyr all informasjon som kan genereres eller vises gjennom bruk av tjenesten, inkludert, og uten begrensning, datafiler, skrevet tekst, grafikk, fotografier, bilder, lyder, videoer, kommentarer og annet lignende materiale. Du er innforstått med at personen som innholdet kommer fra, er ansvarlig for innhold som overføres via tjenesten. Dette betyr at du, og ikke Apple, er ansvarlig for alt innhold du laster opp, laster ned, legger ut, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom din bruk av tjenesten. Du forstår at du ved å bruke tjenesten kan støte på innhold som du kan oppfatte som støtende, upassende eller forkastelig og at du kan utsette andre for innhold de kan oppfatte som støtende. Apple kontrollerer ikke innhold som legges ut via tjenesten, og garanterer heller ikke for nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten for slikt innhold. Du forstår og godtar at din bruk av tjenesten og innhold i tjenesten skjer fullt ut på din egen risiko. Du erkjenner at Apple ikke er ansvarlig eller erstatningsforpliktet på noen som helst måte for noe innhold som er frembragt av andre, og ikke har noen forpliktelse til å filtrere slikt innhold.

Du godtar at du IKKE skal bruke tjenesten til å:

a. laste opp, laste ned, legge ut, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, sjikanerende, truende, farlig, ansvarspådragende, injurierende, grovt, voldelig, obskønt, vulgært, krenkende på andres privatliv, trakasserende, rasistisk, krenkende på etnisk grunnlag eller på annen måte er anstøtelig;

b. forfølge, sjikanere, true eller skade andre;

c. dersom du er en voksen, å be om personopplysninger eller annen informasjon fra mindreårige (enhver person under 18 år eller den alderen som i henhold til nasjonal lov er angitt som mindreårig) som du ikke personlig kjenner, inkludert, men ikke begrenset til, noe av det følgende: fullt navn eller etternavn, bostedsadresse, postnummer, telefonnummer, bilde, e-postadresse eller navn på den mindreåriges skole, kirke, treningslag eller venner;

d. utgi deg for å være en person, eller en enhet, du ikke er – du kan ikke imitere eller late som du er en annen person (inkludert berømte personer) eller enhet, en annen iWork-bruker, en ansatt i Apple, eller en offentlig representant eller regjeringssjef eller på annen måte prøve å framstå som en annen person eller enhet;

e. delta i brudd på opphavsrettigheter eller andre immaterielle eiendomsrettigheter (herunder opplasting av innhold du ikke har rettigheter til å laste opp), eller i avsløring av forretningshemmeligheter eller konfidensielle opplysninger i strid med ansettelseskontrakt, avtale om konfidensialitet og taushetsplikt;

f. legge ut, sende, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uanmodede eller uautoriserte e-postmeldinger, reklame, markedsføringsmateriale, søppelpost, spam eller kjedebrev, inkludert, uten begrensning, masseutsendelser av markedsføringsmateriale og informasjonskunngjøringer.

g. villede mottakere med hensyn til opprinnelse av innhold overført gjennom tjenesten

h. laste opp, legge ut, sende med e-post, overføre, lagre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder virus eller annen datamaskinkode, andre filer eller andre programmer som er laget for å forstyrre eller begrense tjenestens eller deler av tjenestens) normale drift eller på andre måte angripe program- eller maskinvare.

i. gripe inn i eller forstyrre tjenesten (inkludert det å skaffe tilgang til tjenesten ved å bruke automatiserte metoder, for eksempel scripts, prosedyrer eller nettedderkopper (web crawlers/nettboter), tjenere eller nettverk som er tilkoblet tjenesten, og retningslinjer, krav/spesifikasjoner eller reglementer som er tilkoblet tjenesten (inkludert uautorisert tilgang til, bruk eller overvåkning av data eller trafikk på slike);

j. planlegge eller delta i ulovlig aktivitet; og/eller

k. samle og lagre personlig informasjon om andre brukere av tjenesten til bruk i forbindelse med noen av de forannevnte forbudte aktivitetene.

Hvis du er en enhet som dekkes («covered entity»), en forretningsforbindelse («business associate») eller representant for en enhet som dekkes, eller en forretningsforbindelse (slik disse begrepene er definert i USAs 45 C.F.R § 160.103), godtar du at du ikke vil bruke noen komponent, funksjon eller annen ressurs i tjenesten til å opprette, motta, vedlikeholde eller overføre noen beskyttede helseopplysninger («protected health information») (slik dette begrepet er definert i USAs 45 C.F.R § 160.103) eller bruke tjenesten på noen måte som ville gjøre Apple (eller et av Apples datterselskaper) til din eller en tredjeparts forretningsforbindelse.

5. Innhold du sender inn til eller du gjør tilgjengelig på tjenesten

Bortsett fra materiale vi lisensierer til deg, krever ikke Apple eierskap til materiale og/eller innhold du sender inn til eller gjør tilgjengelig gjennom din bruk av tjenesten. Imidlertid gir du Apple, ved å sende inn eller gjøre tilgjengelig slikt innhold gjennom din bruk av tjenesten, en verdensomspennende, royaltyfri, ikke-eksklusiv rett til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, offentlig framføre og offentlig vise slikt innhold på tjenesten kun med den hensikt innholdet ble sendt inn eller gjort tilgjengelig for, uten noen form for kompensasjon eller plikt overfor deg. Ved å sende inn eller gjøre slikt innhold tilgjengelig, fremholder du at du eier materialet og/eller har alle nødvendige rettigheter, lisenser og autorisasjon til å distribuere det.

6. Informasjon om varemerker

Apple, Apple-logoen, iWork, Pages, Numbers, Keynote og andre varemerker, tjenestemerker, grafikk og logoer Apple eier og som brukes i forbindelse med tjenesten, er varemerker eller registrerte varemerker for Apple Inc. i USA og/eller andre land. Andre varemerker, tjenestemerker og logoer, og annen grafikk som brukes i forbindelse med tjenesten, kan være varemerker for sine respektive eiere. Du gis ingen lisens og ingen rettigheter til noen av de forannevnte varemerkene, og videre godtar du at du ikke skal fjerne, skjule eller endre merknader om eierskap (inkludert merknader om varemerker og opphavsrettslig informasjon) som oppgis i forbindelse med eller brukes i tjenesten.

7. Programvare

Immaterielle rettigheter

Du godtar at Apple og/eller Apples lisensgivere eier alle juridiske rettigheter i og til tjenesten og programvaren (inkludert innhold du får tilgang til via tjenesten eller programvaren) som Apple stiller til rådighet for deg som en del av eller i forbindelse med tjenesten («programvaren»), inkludert alle rettigheter til immateriell eiendom som finnes i dette, enten slike er registrert eller ikke, og uavhengig av hvor i verden de finnes. Videre godtar du at tjenesten (inkludert programvaren eller deler av programvaren) inneholder opphavsrettslig beskyttet og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende lover om immateriell eiendom og andre lover inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett. Du samtykker i at du ikke vil bruke slik opphavsrettslig beskyttet informasjon eller materiale på en måte som strider mot disse tjenestevilkårene eller immaterielle eiendomsrettigheter som tilhører Apple eller tredjeparter.

Lisens fra Apple

Apple gir deg en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens til å bruke programvaren som leveres til deg av Apple som en del av tjenesten og i samsvar med disse tjenestevilkårene, under forutsetning av at du ikke skal (og ikke lar andre) kopiere, endre, skape avledede åndsverk av, dekode, dekompilere eller på andre måter prøve å oppdage kildekoden (med mindre det er tillatt uttrykkelig eller pålagt av lovgivning), selge, lease, viderelisensiere, tildele, pantsette eller på andre måter overføre noen av rettighetene i programvaren.

Eksportkontroll

Bruk av tjenesten og programvaren, inkludert overføring, publisering eller opplasting av data, programvare eller annet innhold via tjenesten, kan være underlagt eksport- og importlovgivningen i USA og andre land. Du godtar å rette deg etter alle gjeldende lover og regler for eksport og import. I særdeleshet, men uten begrensning, er det ikke tillatt å eksportere eller videreeksportere programvaren til a) land som er omfattet av USAs embargo, eller b) personer som er oppført på US Treasury Departments liste over «Specially Designated Nationals» eller US Department of Commerces liste «Denied Person’s List» eller «Entity List». Ved å ta i bruk programvaren eller tjenesten bekrefter du at du ikke er i et av disse landene eller står oppført på noen av de nevnte lister. Du bekrefter også at du ikke skal bruke programvaren eller tjenesten til formål som ikke er tillatt under USAs lovgivning, inkludert, uten begrensning, utvikling, utforming, tilvirkning eller produksjon av atomvåpen, raketter eller kjemiske eller biologiske våpen. Du samtykker videre i at du ikke skal laste opp eller på annen måte overføre data eller programvare som: (a) er underlagt International Traffic in Arms Regulations (ITAR) ; eller (b) ikke kan eksporteres uten forutgående skriftlig myndighetsgodkjenning, inkludert men ikke begrenset til, visse typer krypteringsprogramvare og kildekode. Denne forsikringen og forpliktelsen skal overleve disse tjenestevilkårenes opphør.

Opphavsrett og digitalt bildeinnhold

Tjenesten og programvaren kan brukes til å reprodusere materiale så lenge denne bruken begrenses til materiale som ikke er opphavsrettslig beskyttet, materiale du eier opphavsretten til, eller materiale du er autorisert eller har lovlig adgang til å reprodusere. Alle immaterielle rettigheter og juridiske eierskapsrettigheter i og til innhold som vises, eller som det gis tilgang til gjennom programvaren eller tjenesten, tilhører innholdets respektive eiere. Slikt innhold kan være beskyttet av lover om opphavsrettigheter og eierskap og kan i tillegg være underlagt bruksbetingelser fra Apple, Apples lisensgivere eller tredjeparter som gir tilgang til slikt innhold. For eksempel er alt av bildebanker, bilder, grafikk, utklippsbilder og lignende innhold («digitalt bildeinnhold») som gjøres tilgjengelig av Apple og/eller Apples lisensgivere som en del av programvaren eller tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til digitalt bildeinnhold i maler, temaer eller brukerhåndbøker og opplæringer) kan ikke trekkes ut og distribueres, kommersielt eller på andre måter, enkeltstående utenfor programvaren eller tjenesten.

8. Avslutning

Du kan si opp disse tjenestevilkårene og/eller slutte å bruke tjenesten når som helst. Apple kan når som helst, og uten varsel, øyeblikkelig stenge, midlertidig eller permanent, hele eller deler av tilgangen til tjenesten. Enhver slik avslutning, midlertidig eller permanent, gjennomføres av Apple etter eget skjønn. Apple er ikke ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for eventuelle erstatningskrav som er et resultat av eller oppstår av avslutning, midlertidig eller permanent, av tilgang til tjenesten.

9. Koblinger og materiale fra tredjeparter

Tjenesten kan ha innhold, komponenter eller funksjoner som inkluderer materiale fra tredjeparter og/eller koblinger til andre websteder eller ressurser eller annet innhold. Siden Apple ikke har noen kontroll over websteder og/eller materiale fra tredjeparter, erkjenner og godtar du at Apple ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike websteder eller ressurser, og at Apple ikke står inne for eller støtter nøyaktighetene til slike websteder eller ressurser og at Apple på ingen måte er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen som helst måte for noe innhold, reklame, produkter eller materiale som er på eller er tilgjengelig fra slike websteder eller ressurser. Videre erkjenner og godtar du at Apple ikke er ansvarlig eller erstatningsforpliktet på noen som helst måte for eventuelle erstatningskrav du pådrar deg eller hevder du pådrar deg, enten direkte eller indirekte, som en følge av bruk og/eller avhengighet av innhold, reklame, produkter eller materiale som er på eller er tilgjengelig fra slike websteder eller ressurser.

10. Garantibegrensning

ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN FRASKRIVELSE AV ENKELTE RETTIGHETER. I DEN GRAD EN SLIK FRAKSRIVELSE ER FORBUDT UNDER GJELDENDE LOV, ER DET IKKE SIKKERT AT ALLE FRASKRIVELSENE UNDER GJELDER FOR DEG.

DU FORSTÅR OG GODTAR AT DIN BRUK AV TJENESTEN ER FULLT UT PÅ DIN EGEN RISIKO OG AT TJENESTEN LEVERES SOM DEN ER OG SOM DEN FORELIGGER. APPLE OG APPLES SAMARBEIDSPARTNERE, DATTERSELSKAPER, LEDENDE FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN UNDERFORSTÅTTE ELLER EKSPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER ANVENDELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL SAMT GARANTIER FOR AT TREDJEPARTS RETTIGHETER IKKE KRENKES. APPLE OG APPLES SAMARBEIDSPARTNERE, DATTERSELSKAPER, LEDENDE FUNKSJONÆRERE, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE GARANTERER IKKE FOR AT (I) TJENESTEN VIL TILFREDSSTILLE DINE KRAV, (II) DIN BRUK AV TJENESTEN VIL SKJE I TIDE ELLER AT DEN VIL SKJE UTEN AVBRYTELSER, SIKKERHETSPROBLEMER ELLER FEIL, (III) ENHVER INFORMASJON DU HAR ANSKAFFET DEG ER NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG OG (IV) EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEIL I PROGRAMVAREN LEVERT TIL DEG SOM EN DEL AV TJENESTEN, VIL BLI UTBEDRET.

ALT MATERIALE SOM BLIR OVERFØRT, DET GIS TILGANG TIL ELLER SOM PÅ ANDRE MÅTER ANSKAFFES GJENNOM BRUK AV TJENESTEN, OPPBEVARES PÅ EGET ANSVAR, OG DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ ENHETEN DIN ELLER TAP AV ELLER FEIL PÅ DATA SOM KOMMER AV AT DU BRUKER TJENESTEN. I TILLEGG VEDGÅR DU AT TJENESTEN IKKE ER BEREGNET TIL ELLER KAN BRUKES I SITUASJONER ELLER OMGIVELSER HVOR DET AT PROGRAMVAREN SLUTTER Å FUNGERE ELLER DET ER FEIL, FORSINKELSER ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLDET, DATA ELLER INFORMASJONEN SOM LEVERES AV TJENESTEN, KAN FØRE TL DØD, SKADE PÅ PERSON, ALVORLIGE FYSISKE SKADER ELLER MILJØØDELEGGELSER. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM GIS AV APPLE ELLER GJENNOM ELLER FRA TJENESTEN, SKAL SKAPE NOEN GARANTIFORPLIKTELSER SOM IKKE ER UTTRYKKELIG NEVNT I TJENESTEVILKÅRENE.

Finansiell og helserelatert informasjon som vises av tjenesten, er kun ment som generell informasjon, og skal ikke brukes som eller i stedet for økonomisk eller medisinsk rådgivning. Du er eneansvarlig for beslutninger du tar i forbindelse med økonomi og helse, og konsekvensen av disse beslutningene. Ta kontakt med en finansiell rådgiver eller lege for rådgivning. Verken Apple eller Apples lisensgivere garanterer for nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten av finansiell eller helserelatert informasjon som vises i tjenesten, eller at ønskede resultater vil oppnås.

11. Ansvarsbegrensning

ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER. I DEN GRAD EN SLIK FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING ER FORBUDT UNDER GJELDENDE LOV, ER DET IKKE SIKKERT AT ALLE FRASKRIVELSENE ELLER BEGRENSNINGENE UNDER GJELDER FOR DEG.

DU FORSTÅR OG GODTAR AT APPLE OG APPLES SAMARBEIDSPARTNERE, DATTERSELSKAPER, LEDENDE FUNKSJONÆRER, STYREMEDLEMMER, ANSATTE, AGENTER, PARTNERE OG LISENSGIVERE IKKE ER ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER AVLEDEDE TAP ELLER SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV TAPT FORTJENESTE ELLER TAP AV GOODWILL, BRUK, INFORMASJON, ANSKAFFELSESKOSTNAD AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER ELLER ANDRE TAP (SELV OM APPLE ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETENE FOR SLIK SKADE). SLIKE TAP ELLER SKADER KAN KOMME AV: (I) BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTEN, (II) AT DET GJØRES ENDRINGER I TJENESTEN ELLER AT TILGANGEN TIL TJENESTEN ELLER DELER AV TJENESTEN OPPHØRER MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT, (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV OVERFØRINGENE ELLER INFORMASJONEN, (IV) AT OVERFØRINGENE ELLER INFORMASJONEN HAR BLITT SLETTET, SKADET ELLER AT DE IKKE HAR BLITT SENDT VIA ELLER GJENNOM TJENESTEN, (V) UTTALELSER ELLER OPPTREDEN AV TREDJEPART I FORHOLD TIL TJENESTEN OG (VI) ALLE ANDRE SIDER SOM HAR MED TJENESTEN Å GJØRE.

12. Skadesløshet

Du godtar å forsvare og frita Apple, dets samarbeidspartnere, datterselskaper, styremedlemmer, ledende funksjonærer, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere fra og mot alle krav og erstatninger, inkludert, men ikke begrenset til, fornuftige advokatutgifter, fremlagt av en tredjepart relatert til: (a) ethvert innhold du sender inn, sender med e-post, overfører eller på andre måter gjør tilgjengelig gjennom din bruk av tjenesten, (b) din bruk av tjenesten, (c) enhver overtredelse av disse tjenestevilkårene fra din side eller (d) din overtredelse av en annens rettigheter. Denne forpliktelsen skal overleve annulleringen eller utgangen av disse tjenestevilkårene og/eller din bruk av tjenesten.

13. Gjeldende lovgivning

Med unntak av det som uttrykkelig fremgår i følgende avsnitt, skal disse tjenestevilkårene og forholdet mellom deg og Apple reguleres av lovene i staten California, unntatt de deler av loven i California som vedrører lovvalg. Du og Apple aksepterer å være underlagt den personlige og eksklusive jurisdiksjon til domstolene som befinner seg innenfor fylket Santa Clara, California, for å løse enhver tvist eller ethvert krav som oppstår på grunnlag av disse tjenestevilkårene. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger; (b) du ikke har din bopel i U.S.A.; (c) du ikke aksesserer Tjenesten fra U.S.A.; og (d) du er statsborger i en av landene som er identifisert nedenfor, aksepterer du herved at enhver tvist eller ethvert krav som oppstår på grunnlag av disse tjenestevilkårene, skal reguleres av den gjeldende lovgivning som definert nedenfor, uten hensyn til bestemmelser om lovvalg, og du underlegger deg herved ugjenkallelig den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene som befinner seg i den stat, provins eller land som identifisert nedenfor hvis lovgivning regulerer:

Hvis du er statsborger i et EU-land eller i Sveits, i Norge eller på Island, skal gjeldende lov og rett være loven og retten der du normalt bor.

Spesifikt ekskludert fra å gjelde for disse tjenestevilkårene er konvensjonen som er kjent som FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp (CISG).

14. Fullstendig avtale; tilsidesettelse av bestemmelser

Disse tjenestevilkårene inneholder alt som er avtalt mellom deg og Apple, og styrer din bruk av tjenesten. Det er også mulig at du er underlagt ekstra vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker andre tjenester, annet innhold eller annen programvare fra Apple eller tredjeparter. Dersom det blir avsagt kjennelse for at noen del av disse tjenestevilkårene er ugyldig eller ikke mulig å håndheve, skal den omstridte delen fortolkes på en slik måte at den blir i samsvar med gjeldende lov, samtidig som fortolkningen så langt som mulig gjenspeiler partenes opprinnelige intensjoner; de gjenværende deler forblir fullt ut gjeldende etter sitt opprinnelige innhold. Dersom Apple unnlater å anvende eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i henhold til disse tjenestevilkårene, utgjør ikke det en fraskrivelse av en slik rettighet eller bestemmelse. Du godtar at, bortsatt fra hvor det uttrykkelig står beskrevet i disse tjenestevilkårene, det er ingen tredjeparter med rettigheter i denne avtalen. Enhver oversettelse av disse tjenestevilkårene er tilpasset lokale forhold og ved en eventuell uoverensstemmelse mellom den engelske og oversatte versjonen skal den engelske versjonen gjelde i den grad det ikke begrenses av gjeldende lovgivning i landet du bor i.

15. Anerkjennelse av tredjeparter

Det er mulig at deler av Apple-programvaren benytter eller inkluderer programvare fra tredjeparter og annet opphavsrettslig beskyttet materiale. Anerkjennelser, lisensbetingelser og garantibegrensninger for slikt materiale finnes i den elektroniske dokumentasjonen for Apple-programvaren og bruk av slikt materiale er underlagt sine respektive vilkår og betingelser.

23.03.2018