ટ્વીટ્સ

તમે @Urfin_1648 અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @Urfin_1648 અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. પિન કરાયેલી ટ્વીટ
  30 નવે, 2018

  Эта антивоенная картина (240х170 см.) создана из гильз, взятых из разных частей фронта. Материалы: Масло, акрил, гильзы (более 5000 единиц) : калибры 5,45 и 7,62 ( АК, СВД 7.62, Пулемет Калашникова 7.62, АГС, ПМ 9мм., Пулемет «Утес» 12.7 мм., ПКВТ

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 2. А так же в области балета...

  પૂર્વવત્ કરો
 3. એ પુનટ્વીટ કરી

  Денег на поддержке россиян сэкономили, можно и гульнуть!

  પૂર્વવત્ કરો
 4. એ પુનટ્વીટ કરી

  Они и раньше-то не стеснялись, но теперь превзошли сами себя: ЦИК решил выдавать избирателям бюллетени без внесения данных паспортов (привет, карусели!), а также проводить надомное и досрочное голосование по поправкам в Конституцию без уважительных причин ( «Коммерсантъ»)

  પૂર્વવત્ કરો
 5. એ પુનટ્વીટ કરી
  8 કલાક પહેલાં

  Сотрудник управления по внутренней политике правительства Челябинской области заразился COVID-19. Его коллег перевели на дистанционный режим работы.

  પૂર્વવત્ કરો
 6. એ પુનટ્વીટ કરી

  "это отдельная крупная веха в жизни страны", говорит Путин про голосование по Конституции. какими разными жизнями живет страна и ее верхушка. страну волнует эпидемия, выход из кризиса, как выжить, когда тебя бросило гос-во. президента и верхушку - это странное голосование

  પૂર્વવત્ કરો
 7. એ પુનટ્વીટ કરી
  પૂર્વવત્ કરો
 8. એ પુનટ્વીટ કરી

  Апелляция Илье Азара перенесена на 5 июня. Невиновный человек должен сидеть еще пять дней?

  પૂર્વવત્ કરો
 9. એ પુનટ્વીટ કરી

  T E Q U I L A** Знакомьтесь, Алексей Пахунов из Житомира. Все программное обеспечение которое отвечает за полёт Crew Dragon стартовавшего вчера, пишет он. Старший разработчик ПО в группе Flight Software, SpaceX Илона Маска

  પૂર્વવત્ કરો
 10. એ પુનટ્વીટ કરી

  Александр Минкин: Парад для кого?

  પૂર્વવત્ કરો
 11. એ પુનટ્વીટ કરી
  પૂર્વવત્ કરો
 12. એ પુનટ્વીટ કરી

  В Екатеринбурге демонтировали таблички "Последнего адреса"

  પૂર્વવત્ કરો
 13. એ પુનટ્વીટ કરી

  Сидит Клишас и рассказывает, что «формы общественной активности входят в нормальный режим». Ага, расскажите об этом 2-му оперативному полку, который задерживает всех понял на Петровке

  પૂર્વવત્ કરો
 14. એ પુનટ્વીટ કરી

  А и правильно! К чему лишние заморочки?!

  પૂર્વવત્ કરો
 15. એ પુનટ્વીટ કરી
  30 મે

  с Дмитрием Потапенко. О задержаниях депутатов и журналистов, событиях в Мосгордуме и прогнозе курса рубля на ближайший год.

  પૂર્વવત્ કરો
 16. એ પુનટ્વીટ કરી

  Доставили в Преображенское ОМВД

  પૂર્વવત્ કરો
 17. એ પુનટ્વીટ કરી

  Власть пошла вразнос. Меня задержали за то, что сфоткался с портретом ИльяАзар , которого кто-то принес к суду. Потом полицейские сказали, что поводом к задержанию является моя маска, на которой написано "Свобода Азару!!!". Якобы такая маска предполагает публичное мероприятие.

  પૂર્વવત્ કરો
 18. એ પુનટ્વીટ કરી
  11 કલાક પહેલાં

  Написал большой текст про Газпром, Роснефть и падение экспортных цен: с нефтегазовыми сверхдоходами придется попрощаться - скорее всего, навсегда

  પૂર્વવત્ કરો
 19. એ પુનટ્વીટ કરી

  В автозаке у Мосгорсуда картонный Азар и депутат Мосгордумы Евгений Ступин, которого задержали из-за надписи на маске. Интересно, какими нормами обусловлены задержания?

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 20. એ પુનટ્વીટ કરી
  11 કલાક પહેલાં

  Ааааа какая жесть! Голосовать за путинские поправки можно будет без паспортных данных 😂😂😂 Тогда почему сразу не написать "99,99% за"?

  પૂર્વવત્ કરો
 21. એ પુનટ્વીટ કરી

  Оказывается, ватники реально уверены, что МКС - это российская станция и пусть американцы спасибо скажут. Они не в курсе, что российская орбитальная станция Мир упала в Тихий океан еще в 2001 году. Неужели в школах этому не учат?

  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·