Смирнов

@sssmirnov

У нас не было выбора. В конце концов, ведь мы профессионалы

Москва
એપ્રિલ 2009 જોડાયા
1975 એ જન્મ

ટ્વીટ્સ

તમે @sssmirnov અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @sssmirnov અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. એ પુનટ્વીટ કરી

  «Может, что с головой у меня, я не знаю, я же не врач»

  પૂર્વવત્ કરો
 2. એ પુનટ્વીટ કરી

  Акцию поддержало издательство «Новое литературное обозрение»: «Семерых наших сограждан, выбранных по случайному принципу, подвергают пыткам и заставляют себя оговорить, а суду этого достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор»

  પૂર્વવત્ કરો
 3. એ પુનટ્વીટ કરી
  2 કલાક પહેલાં

  немного новостей про проект. за прошедшие дни закончили текстовую часть работы – записали монологи эмигрантов в Лондоне и Дортмунде и почти их свели. ещё много работы, но осталось два дня съёмок и весь материал будет готов и уже 320 тысяч рублей собрали!

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 4. 2 કલાક પહેલાં

  День Андрея Баршая на Медиазоне. У него сегодня несколько судов. И начинается по существу:

  પૂર્વવત્ કરો
 5. એ પુનટ્વીટ કરી
  3 કલાક પહેલાં

  Адвокат одного из обвиняемых в вымогательстве нацгвардейцев «по-человечески» просил нашего корреспондента не фотографировать его и угрожал «засунуть в жопу» камеру. Какие подсудимые, такие и адвокаты

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 6. 3 કલાક પહેલાં

  Книжные магазины закрылись в знак протеста против приговора по делу Сети:

  પૂર્વવત્ કરો
 7. 3 કલાક પહેલાં

  В Кыргызстане за такое возбуждают дела, в России поощряют:

  પૂર્વવત્ કરો
 8. એ પુનટ્વીટ કરી
  5 કલાક પહેલાં

  Вектор Движения №215 Возвращение Добрых Шипов! Добиваемся от ЦОДД установки комплекса видеофиксации нарушения ПДД. Несколько рейдов, даже с привлечением федеральных СМИ, не помогли. Продолжим нашу борьбу с негодяями, и с безразличием властей.

  પૂર્વવત્ કરો
 9. એ પુનટ્વીટ કરી
  3 કલાક પહેલાં

  Бойцы петербургской Нацгвардии угрожали подростку пыткой током и серьезным сроком по делу о наркотиках, требуя от него денег. За полгода с момента ареста против них возбудили еще десять похожих дел

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 10. એ પુનટ્વીટ કરી
  6 કલાક પહેલાં

  О каких конкретно уголовных делах идет речь, сенатор не уточнил. Может быть, потому что никаких дел нет?

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 11. 6 કલાક પહેલાં

  Интересно, а зачем глава комитета Совфеда врет? Вот какая мотивация:

  પૂર્વવત્ કરો
 12. 6 કલાક પહેલાં

  Погода конечно для февраля

  પૂર્વવત્ કરો
 13. એ પુનટ્વીટ કરી
  17 કલાક પહેલાં

  признайтесь, захотелось включить на ночь

  પૂર્વવત્ કરો
 14. એ પુનટ્વીટ કરી
  21 કલાક પહેલાં

  опубликуйте уже полный прейскурант Начиная с какой суммы ежемесечного доната будет полное сопровождение в СИЗО, сколько заплатить чтобы стать политзаключенным, сколько за сообщения о пытках, почем митинги возле суда?

  પૂર્વવત્ કરો
 15. 22 કલાક પહેલાં

  Психологи выступили по делу Сети

  પૂર્વવત્ કરો
 16. 16 ફેબ્રુ

  Одному из осужденных согласились вызвать скорую помощь только после того, как он подписал документ, что «ударился в туалете»:

  પૂર્વવત્ કરો
 17. એ પુનટ્વીટ કરી
  16 ફેબ્રુ

  офигеть, конечно: Подбежав к нему, я выхватил оружие, отошел на три метра и держал его под прицелом — мужчина был еще жив. Через минуту подошла Росгвардия, я положил оружие и отошел от места.

  પૂર્વવત્ કરો
 18. એ પુનટ્વીટ કરી
  16 ફેબ્રુ

  ХОТИТЕ СТАТЬ ГЕРОЕМ АНТИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ? ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ!

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 19. એ પુનટ્વીટ કરી
  15 ફેબ્રુ

  хотите узнать еще какие то не особо известные факты о деле «сети» или получить общее понимание, че вообще произошло — посмотрите стрим со и , они в этом разбираются 5/5

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 20. એ પુનટ્વીટ કરી
  15 ફેબ્રુ

  фейсы не особо расстерялись («офицеры фсб всегда добиваются своих целей») и сначала пытались натянуть сову на глобус, то есть, выдать антифашистов и анархистов (ЛЕВЫЕ) за сторонников мальцева (ПРАВЫЙ). потом они на это забили и решили типа пусть будут местные террористы 4/5

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·