கீச்சுகள்

@poshelov -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @poshelov -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. மே 24

  В пояснительной записке в законопроекту, внесенному президентом в госдуму, содержится ссылка на статью конституции, еще не одобренную на " общероссийском голосовании". Это всё, что нужно знать об этом "голосовании". Поправки уже приняты, независимо от того, как "проголосуют"

  மீளமை
 2. மே 23

  Коронавирус, извинись

  மீளமை
 3. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  Список того, чего нельзя делать с полицейскими в России •устанавливать личность •прикасаться •проявлять неуважение •рассказывать о преступлениях •прикасаться к ним стаканчиком (вы находитесь здесь) •бросать взгляд •обсуждать •думать о них •не целовать им сапог

  மீளமை
 4. மறுட்விட் செய்துள்ளார்

  - Вот заявления людей. - Нет. - Вот другая экспертиза. - Нет. - Да у вас даже справка не по форме. - Нет. - Да что вам надо еще-то? - Вы полный невежа! Не понимаете основ! - Каких основ? Вот же заявления! - Выключите ему микрофон. Ну что, коллеги, все ясно, надо отказать.

  மீளமை
 5. В любой непонятной ситуации вызывай на дуэль и делай отбивную

  மீளமை
 6. "Любое решение - это решение" © Цитаты великих людей

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·