கீச்சுகள்

@mediazzzona -ஐத் தடைசெய்துள்ளீர்கள்

நிச்சயமாக இந்தக் கீச்சுகளைப் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? கீச்சுகளைப் பார்ப்பது, @mediazzzona -ஐத் தடைநீக்காது.

 1. До 20 лет колонии за посылку с антидепрессантами, которые легально продаются за границей

  மீளமை
 2. Женщина жаловалась на побои в 2015 и 2017 годах

  மீளமை
 3. С 1 июля российские приложения начнут предустанавливать на смартфоны в обязательном порядке

  மீளமை
 4. Силовик потребовал от подростка «рассказывать». «А я сижу и не понимаю, что мне ему рассказывать? Где я учусь, что ли? Я промолчал, он нанес мне первый удар электрошокером в левую ногу и предложил подумать еще пять минут», — описывает юноша

  மீளமை
 5. Следующее заседание назначено на завтра. Приставы силой выталкивают слушателей из суда

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 6. மீளமை
 7. Судья запрещает защите обвиняемого «говорить лишнего» и снимает почти все вопросы адвокатов. Изотова выгоняет мать Баршая из зала суда за реплики. Следом выходит отец обвиняемого

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 8. Судья Изотова продолжает в своем духе и снимает половину вопросов, которые адвокаты пытались задать свидетельнице защиты Инге Кудрачевой

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 9. В суде прокурор включает изъятый телефон обвиняемого и еще раз читает с него сообщение о «фашистах с дубинками» В нашей практике это первый случай, когда суду демонстрируют непосредственно телефон подсудимого

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 10. Судья Татьяна Изотова, так стремится посмотреть видео из материалов дела, что молниеносно отказывает адвокатам Баршая в удовлетворении всех ходатайств

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 11. Кассационный суд также решил, что нельзя отказывать в согласовании мероприятий, ссылаясь «на некую террористическую угрозу»

  மீளமை
 12. В изъятом у Баршая телефоне обнаружили переписку с абонентом «Батя». 27 июля молодой человек отправил ему сообщение «Со мной все хорошо, в паре с чуваком спасли одного чела от фашистов. Мы шли в сторону Госдумы, там была Нацгвардия».

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 13. Тем временем прокурор исследует письменные материалы дела

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 14. — Это было мирное собрание? — спрашивает у свидетеля прокурор — Ну, машины не поджигали, — отвечает Косов. Он говорит, что не видел, как толкали потерпевшего. Ему об этом потом рассказали в СК.

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 15. Суд приступает к допросу свидетеля Косова, коллеги потерпевшего нацгвардейца. Косов говорит, что Баршай ему не знаком

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 16. Освободившийся осужденный хотел узнать в местной поликлинике, как ему получить терапию. Но в ответ услышал от врача: «Немедленно отойдите от стола… У нас таких нет. Вы тут сейчас всех перезаражаете!»

  மீளமை
 17. Судья постоянно снимает вопросы, которые адвокаты Баршая пытаются задать бойцу Нацгвардии Козлову. Вскоре Байтуриной делают замечание за попытку указать прокурору на наводящий вопрос

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 18. В суде начали допрашивать потерпевшего, бойца Нацгвардии Александра Козлова Из-за зала вывели одного из слушателей, который требовал спросить сотрудника, как омоновцы били протестующих

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 19. Врач сообщил, что Баршай может продолжать участие в заседании. Сам подсудимый говорит, что ему стало лучше

  இந்தத் தொடர்ச்சியைக் காண்பி
  மீளமை
 20. Осужденный на 12 с лишним лет по делу «кубанских каннибалов» Дмитрий Бакшеев умер в тюремной больнице

  மீளமை

சுமையேற்ற அதிக நேரமெடுக்கிறது போல் தெரிகிறது.

Twitter -இல் அதிக கொள்ளளவு அல்லது தற்காலிக சிக்கல் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கலாம். மீண்டும் முயற்சிக்கவும் அல்லது மேலும் தகவலுக்கு Twitter நிலை என்பதைப் பார்க்கவும்.

  நீங்கள் இதையும் விரும்பலாம்

  ·