ટ્વીટ્સ

તમે @i_volchenko અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @i_volchenko અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

 1. એ પુનટ્વીટ કરી
  9 મે

  Teм cлaбoyмным, ктo xoчeт пoвтopить.

  પૂર્વવત્ કરો
 2. એ પુનટ્વીટ કરી
  3 મે

  Как американцы начинали проводить денацификацию населения Германии в 1945 году. В кинотеатр под конвоем, там жесткий документальный фильм из концлагерей: бараки, печи, ямы, горы трупов. На выходе шок, слёзы, "мы ничего не знали".

  પૂર્વવત્ કરો
 3. એ પુનટ્વીટ કરી
  3 મે

  Две, на мой взгляд, самые страшные фотографии из Аушвица. Одна из известного альбома Лили Якоб: только что прибывшие в лагерь дети идут в газовую камеру. Другая из альбома Карла Хёкера: охранницы лагеря на отдыхе кушают чернику под звуки аккордеона.

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 4. 1 મે

  "Захарова победа"

  પૂર્વવત્ કરો
 5. એ પુનટ્વીટ કરી
  22 એપ્રિલ
  ને પ્રત્યુતર આપી રહ્યાં છે

  конечно. В основном жалуются на повышение Т тела (чаще до 37,5), боли в мышцах и глазах, «ломоту» во всем теле, сухой кашель, отсутствие вкуса и обоняния, сухость во рту, слабость (тяжело ложку в руке держать),а также одышку. Реже - лихорадка выше 38, головная боль и боли в горле

  પૂર્વવત્ કરો
 6. એ પુનટ્વીટ કરી
  15 એપ્રિલ

  Пожалуйста, поделитесь: постуральный дренаж для управления пневмонией без вентиляции. Учитывая, что наша медсистема не подготовлена к борьбе с COVID, и имеет недостаток ИВЛ, при массовом притоке пациентов, эта карта может спасти жизни.

  પૂર્વવત્ કરો
 7. એ પુનટ્વીટ કરી
  18 એપ્રિલ

  Сегодня будет тред. Он будет тяжелый. Жесткий. Автографический. Комуняки прячьтесь под лавку.. Не уверен что уложусь в одну серию. Называться будет. ,,АНДРЕЙКА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА,, Итак поехали...

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 8. એ પુનટ્વીટ કરી
  15 એપ્રિલ

  ❗️Pocкoмнaдзop потpeбoвaл yдaлить c Ютyбa poлик o пpeдвыбopныx oбeщaнияx Путина 2011 гoдa. А помните как в книге "1984"-й Оруэлла? Переписывание истории или уничтожение из неё неприятных для страны событий считается обязательным условием тоталитарной системы.

  પૂર્વવત્ કરો
 9. 18 એપ્રિલ

  Разумное выступление, как голос разума среди бреда идиотов.

  પૂર્વવત્ કરો
 10. એ પુનટ્વીટ કરી
  15 એપ્રિલ

  Графики по ситуации с Covid-19 в Украине, ситуация на 10:00 15 апреля, источник: . Да, Украина потихоньку уходит с удвоения каждую неделю (тьфу-тьфу), но это еще эффект Вербного воскресенья не подоспел, а еще и Пасха впереди.

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 11. એ પુનટ્વીટ કરી
  13 એપ્રિલ

  13 апреля 1940 г. началась вторая волна депортации населения Западных Украины и Беларуси. За один день "освободителями' в вагоны для скота было загнано и вывезено с родной земли: из Западной Украины—10 475 семей (32 076 человек), из Беларуси—26 777 человек

  પૂર્વવત્ કરો
 12. એ પુનટ્વીટ કરી

  Таймлапс: три дня из жизни растений за тридцать три секунды

  પૂર્વવત્ કરો
 13. એ પુનટ્વીટ કરી
  11 એપ્રિલ

  Вот здесь изложен подробный ответ на вопрос: "стоит ли гробить экономику ради жизней", а также разобран кейс Швеции

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો
 14. એ પુનટ્વીટ કરી
  11 એપ્રિલ

  Все санкции США и ЕС в отношении России с 2014 года

  પૂર્વવત્ કરો
 15. 11 એપ્રિલ

  Посмотрите это фото пользователя @samurai_concept в Instagram

  પૂર્વવત્ કરો
 16. 11 એપ્રિલ

  Об "отборе" как главной причине того, какой уровень пассионарности и гражданской сознательности мы имеем.

  પૂર્વવત્ કરો
 17. એ પુનટ્વીટ કરી
  9 એપ્રિલ

  Миру нужны ученые. Мордору не нужны.

  પૂર્વવત્ કરો
 18. એ પુનટ્વીટ કરી
  30 માર્ચ

  ЧТО надо немедленно сделать в России, чтобы избежать экономической катастрофы

  પૂર્વવત્ કરો
 19. એ પુનટ્વીટ કરી
  30 માર્ચ

  Чехия кажется тоже срезала рост новых случаев, 14 день карантина там

  આ થ્રેડ બતાવો
  પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

  તમે પણ લાઈક કરી શકો

  ·