ટ્વીટ્સ

તમે @01Khadartsev અવરોધિત કર્યું છે

શું તમે ખરેખર આ ટ્વીટ્સ જોવા માંગો છો? ટ્વીટ્સ જોવાથી @01Khadartsev અનાવરોધિત કરવામાં નહીં આવે

  1. 1 માર્ચ

    Что происходит? В чем проблема?

    પૂર્વવત્ કરો

લોડ થવામાં થોડોક સમય લાગશે તેમ જણાય છે.

Twitterમાં વધુ કાર્યક્ષમતા હોઈ શકે છે અથવા તો તેને ક્ષણિક વધારાનો અનુભવ થઈ શકે છે. ફરીથી પ્રયાસ કરો અથવા તો વધુ માહિતી માટે Twitter સ્થિતિની મુલાકાત લો.

    તમે પણ લાઈક કરી શકો

    ·