Партнёр сервиса — канал «Руда». Рассказываем о бизнесе и карьере в digital без занудства и цензуры Ãëàâà 4. Ïðèìåíåíèå ïîëèöèåé îòäåëüíûõ ìåð ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ (ñò.ñò. 14 -17) | ÃÀÐÀÍÒ
  • ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Ãëàâà 4. Ïðèìåíåíèå ïîëèöèåé îòäåëüíûõ ìåð ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ (ñò.ñò. 14 -17)

Ãëàâà 4. Ïðèìåíåíèå ïîëèöèåé îòäåëüíûõ ìåð ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèíóæäåíèÿ